${fontLinkMarker}

ધોડિયા કુળ 

 

ક્રમાંક

કુળ

ક્રમાંક

કુળ

અટારા

૧૨૭

ખરપેડીયા

અટારા મોટા

૧૨૮

ગરાસીયા

અંજારિયા

૧૨૯

ગરાસીયા કોંકણ

ઉગતા સૂર્ય

૧૩૦

ગરાસીયા કુકડી

ઉગતા સૂર્ય મોટા ગરસીયા

૧૩૧

ગરાસીયા ચીલમી

ઉગતા સૂર્ય ગરાસીયા

૧૩૨

ગરાસીયા ચૌધરી

કલમી મહેતા

૧૩૩

ગરાસીયા ચીકા

કચલિયા

૧૩૪

ગરાસીયા ઠાકોર

કેદારીયા

૧૩૫

ગરાસીયા થારી

૧૦

કોંકણીયા

૧૩૬

ગરાસીયા સોનેરી ધનેરી કાપલી

૧૧

કોંકણીયા નાના

૧૩૭

ગરાસીયા ઢાલ તલવારી બ્રાહ્મણ

૧૨

કોંકણીયા પાંચમૂળિયા

૧૩૮

ગરાસીયા ધાડિયા

૧૩

કોલા

૧૩૯

ગરાસીયા નાંગળા

૧૪

કુંભારીયા

૧૪૦

ગરાસીયા નાગર

૧૫

કુંભાર નાગલિયા

૧૪૧

ગરાસીયા બહાદુર

૧૬

ગરાસીયા બ્રાહ્મણ

૧૪૨

ગરાસીયા શાન

૧૭

ગરાસીયા બ્રાહ્મણ કાચ

૧૪૩

ગરાસીયા શિકારી

૧૮

ગરાસીયા બ્રાહ્મણ બોડકી

૧૪૪

ગરાસીયા સુરજી

૧૯

ગરાસીયા બરસી

૧૪૫

ગરાસીયા અટળિયા

૨૦

ગરાસીયા ભેંસ

૧૪૬

ગરાસીયા ઠામ

૨૧

ગરાસીયા ભાલ

૧૪૭

ગરાસીયા કાપલી

૨૨

ગરાસીયા મોટા

૧૪૮

ગરાસીયા ચેવલી

૨૩

ગરાસીયા મોટા બહાદુર

૧૪૯

ગરાસીયા તુલસી

૨૪

ગરાસીયા વેરાગી

૧૫૦

ગરાસીયા કુંથિયા

૨૫

ગરાસીયા માદન

૧૫૧

ગરાસીયા કાચ

૨૬

ગરાસીયા મૂળ

૧૫૨

ગરાસીયા ભટ્ટ

૨૭

ગરાસીયા રજપૂત નાગર

૧૫૩

ગરાસીયા કાંગોઈ

૨૮

ગરાસીયા રજપૂત

૧૫૪

ગરાસીયા વાંસફોડ ધોડિયા

૨૯

ગરાસીયા લીંમ

૧૫૫

ગરાસીયા તાંબાલેલ

૩૦

ગરાસીયા વેલ

૧૫૬

ગરાસીયા ગવરી

૩૧

ગરાસીયા વાઢ

૧૫૭

ગાયકવાડી

૩૨

ગરાસીયા શુદ્ધ

૧૫૮

ગામતા ગોમતા

૩૩

ગરાસીયા શાહી

૧૫૯

ચૌહાણ

૩૪

ગરાસીયા ગરવી

૧૬૦

ચોબડીયા

૩૫

ગરાસીયા સાધુ

૧૬૧

ચોબડીયા ચટણી

૩૬

ચોધરી

૧૬૨

ધાડિયા- ધારિયા

૩૭

છાહ ઢોડિયા

૧૬૩

ધાડિયા મોટા

૩૮

જોષ ઃ જોષીયા

૧૬૪

ધાડિયા બ્રાહ્મણ કાચ

૩૯

જોષી મહેતા

૧૬૫

ધાડિયા દેવલ

૪૦

ટીધુરિયા

૧૬૬

ધાડિયા રાહ

૪૧

ઠાકુરીયા

૧૬૭

ધાડિયા વાંસફોડ

૪૨

ઠાકુરીયા મોટા

૧૬૮

ધાડિયા વાંસી કુંચી

૪૩

ઠાકોર

૧૬૯

ધાડિયા માંગી હુંગી

૪૪

ઢળકિયા

૧૭૦

ધગડીયા

૪૫

ડેલકર

૧૭૧

ધનારૂપા ધનાસરી

૪૬

ડાંડુળિયા-દાંદુળિયા

૧૭૨

ધનભાટડા

૪૭

ડોયફોડા

૧૭૩

ધનુ ધર્મી

૪૮

ડોયફોડા મોટા

૧૭૪

ધડકીઆ

૪૯

ડાંગ બડિયા

૧૭૫

ધન પાતળિયા

૫૦

દળવી

૧૭૬

નાયક- નાઈક

૫૧

દાભડીયા

૧૭૭

નાયક મોટા

૫૨

દેસાઈ

૧૭૮

નાયક નાના

૫૩

દેસાઈ મોટા

૧૭૯

નાયકસર

૫૪

દેસાઈ નાના

૧૮૦

નાગર-નાગરિયા

૫૫

દેસાઈ નેવરીયા

૧૮૧

નાગર-મોટા

૫૬

દેસાઈ કાળા

૧૮૨

નાગર-બ્રાહ્મણ

૫૭

દેસાઈ ગોરા

૧૮૩

નીતાતાળિયા

૫૮

દેસાઈ બ્રહ્મણીયા

૧૮૪

પનહોરીઆ-પાનેરિયા

૫૯

દેસાઈ નાના નેવરીયા

૧૮૫

પાતળિયા

૬૦

પાંચબળિયા

૧૮૬

ભોઈ વાઢેલ

૬૧

પારય મોડીઆ

૧૮૭

ભોઈ પાલખી શિકારી

૬૨

પ્રધાન

૧૮૮

ભોઈ ટાલીયા

૬૩

બગલાણીઆ

૧૮૯

ભાટડા

૬૪

બગલાણીઆ-મોટા

૧૯૦

ભાટડા મોટા

૬૫

બાવીસા

૧૯૧

ભાટડા રૂપા

૬૬

બારમાય-બેઢીયા

૧૯૨

મહેતા

૬૭

બ્રાહ્મણીઆ

૧૯૩

મહેતા પારસી

૬૮

બ્રાહ્મણીઆ જોષી

૧૯૪

મોઝીઆ

૬૯

બ્રાહ્મણીઆ શાવક

૧૯૫

માખણકાજ

૭૦

બ્રાહ્મણીઆ મોટા

૧૯૬

રણમોલિઆ

૭૧

બ્રાહ્મણીઆ શાહી

૧૯૭

રણમોલિઆ મોટા

૭૨

બ્રાહ્મણીઆ કાચ

૧૯૮

રણમોલિયા બ્રાહ્મણ

૭૩

ભટ્ટ

૧૯૯

રાવત-રાવતા

૭૪

ભુરુલીઆ

૨૦૦

રાઠોડ

૭૫

ભોઈ-ભોય

૨૦૧

રજપૂત

૭૬

ભોયા

૨૦૨

રૂપાસરી

૭૭

ભોયા મોટા

૨૦૩

લસણિઆ

૭૮

ભોઈ પાલખી

૨૦૪

લસણપુરીઆ

૭૯

ભોઈ મહેતા

૨૦૫

વહીઆઃ વયા

૮૦

ભોઈ શિકારી

૨૦૬

વાંકડા

૮૧

ભોઈ મોટા

૨૦૭

વાણિઆ

૮૨

ભોઈ નાના

૨૦૮

વાધીઆ

૮૩

ભોઈ ચોખા

૨૦૯

વાંસફોડી પાલખી

૮૪

વેરાગી

૨૧૦

શાહ

૮૫

વાડવા

૨૧૧

શાહુ

૮૬

વણજારિઆ

૨૧૨

વાંસફોડી પાલખી

૮૭

વણજારિઆ મોટા

૨૧૩

શાહુત

૮૮

વણજારિઆ ટોળી

૨૧૪

શાવકુળિયા

૮૯

વેલ બેડીઆ

૨૧૫

સુવાંગિયા

૯૦

વાઢા

૨૧૬

સિંધુરિયા-સિંદુરીયા

૯૧

હરકણીયા

૨૧૭

નાનાભાઈ

૯૨

હાથી

૨૧૮

નાના નેવેરીયા

૯૩

હતાકડા

૨૧૯

પટેલ

૯૪

વાંસી ગોત્ર

૨૨૦

પાલખી શિકારી ભોય

૯૫

કાપલી ગરાસીયા

૨૨૧

પાંચમુળિયા

૯૬

કુંભાર

૨૨૨

પરમાર

૯૭

કોક ગરાસીયા

૨૨૩

પ્રભુ

૯૮

કુથિયા ગરાસીયા

૨૨૪

પંડયા

૯૯

કણબી

૨૨૫

પોડળિયા

૧૦૦

કોદર્યા

૨૨૬

ફારસી મહેતા

૧૦૧

ચીભડ

૨૨૭

બંદુક મોડયા

૧૦૨

ખારવી

૨૨૮

બ્રાહમણ દેસાઈ ધારીયા

૧૦૩

ચાહ ધારીયા

૨૨૯

બેસી ગરાસીયા

૧૦૪

ખારવા

૨૩૦

બહાદુર ભોયા

૧૦૫

ચીકા ગરાસીયા

૨૩૧

બેઢિયા

૧૦૬

ચવલી ગરાસીયા

૨૩૨

મારવાડા

૧૦૭

ચહારા આહીર

૨૩૩

માદન ગરાસીયા

૧૦૮

ચોખા ભાઈ

૨૩૪

મોટા આહીરા

૧૦૯

ઢાલ તલવાર ગરાસીયા

૨૩૫

મોટા રાજપુત

૧૧૦

તાબાલેખ ગરાસીયા

૨૩૬

માંખણકાજ

૧૧૧

દાંદુળીયા

૨૩૭

મોટા નાયક

૧૧૨

ધનુધર્મી નાના નાયકા

૨૩૮

મંજારીયા

૧૧૩

નીવડયા

૨૩૯

મુળવાસી રાજપુરીયા

૧૧૪

નાના રજપુત

૨૪૦

રાવલ

૧૧૫

નાંગુડિયા

૨૪૧

વાઘમારીયા

૧૧૬

પાંચલવ્‍યા

૨૪૨

વાવડી ગરાસીયા

૧૧૭

વાડાવડો

૨૪૩

સરનાયક વાંકડા

૧૧૮

વેરાગી ગરાસીયા

૨૪૪

સાવક બ્રાહ્મણ

૧૧૯

વાઢેલ ભોય

૨૪૫

સાવક

૧૨૦

વનગોપી વાંસફોડીયા

૨૪૬

સાવ બ્રાહ્મણીયા

૧૨૧

વાંસીફોડા પાલખી ભોઈ

૨૪૭

સુર્યવંશી

૧૨૨

વાઢેલ ગરાસીયા

૨૪૮

સતાસરા

૧૨૩

શુધ્‍ધ

૨૪૯

હાથી બળીયા

૧૨૪

શાન

૨૫૦

હુકડી ગારસીયા

૧૨૫

શિકારી

૨૫૧

ઉચા ધાડીયા

૧૨૬

સાંકળ તોડીયા

૨૫૨

ઉચા નાયકા